Často kladené dotazy

Potřebuji pro kácení stromů povolení?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Jak je vyhláškou definována zahrada?
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak majitelům možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci (tak i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích), včetně většiny nádvoří
nebo ostatní ploch s využitím pozemku pro zeleň.

Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní ovocné stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.

Je možné bez povolení pokácet památný strom?
Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje.

Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny ale jiné zájmy chráněné určitým obdobím. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Proč se zpřísňuje ochrana stromořadí a kácet v zahradách budou moci majitelé bez povolení úřadů?
Stromořadí mají své historické, funkční, nebo estetické opodstatnění. Péče o ně je náročná, což v některých případech vedlo k volbě pohodlného způsobu řešení tohoto problému, tedy k vykácení aleje. Na kácení každého stromořadí budou nyní jeho majitelé potřebovat povolení. Naopak majitel soukromé zahrady si může sám rozhodnout, jaké ovocné stromy na svém pozemku chce mít a jaké nikoli. Ke kácení ostatních stromů (smrk, borovice atd.) však povolení bude muset mít.

Jak je definováno stromořadí?
Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.

Jsem starostou obce – co pro mě nová vyhláška znamená?
Novela vyhlášky upravuje definici stromořadí, pro jehož pokácení, i v případě jednotlivých stromů, bude třeba povolení. Stromořadí má v sídlech i krajině svou nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet.
Dále se bude muset žádat o povolení i pro ostatní stromy rostoucí na soukromých pozemcích. Vaši úředníci nebudou muset dávat povolení pouze ke kácení ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada (včetně v rekreačních objektech a zahrádkářských koloniích), zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Comments are closed.